Вакансії

Станом на 1 жовтня 2014 року в Саратській районній державній адміністрації є вакантні посади:

 

державного адміністратор  відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації (проводиться стажування особи з кадрового резерву)

 

адміністратора  відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

заступника керівника апарату – начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

головний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації (об’явлено конкурс)

 

завідувача сектору фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

 

головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

 

спеціаліста І категорії служби у справах дітей райдержадміністрації (об’явлено конкурс)

 

головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (тимчасова вакансія)

головного спеціаліста відділу з питань земельних відносин управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (тимчасова вакансія)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від « 26 » 08 2011 року

№477/А- 2011

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

державних службовців Саратської райдержадміністрації

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

4. Очолює конкурсну комісію керівник апарату райдержадміністрації. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів райдержадміністрації.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в райдержадміністрації, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в райдержадміністрації відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою райдержадміністрації (в управліннях – начальником управління) за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до райдержадміністрації для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця райдержадміністрації (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Райдержадміністрація, у якій проводиться конкурс, зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників райдержадміністрації.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах райдержадміністрації конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії райдержадміністрації такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання;

відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, щодо себе та членів своєї сім'ї;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров'я (з 1 січня 2012 року);

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (з 1 січня 2012 року).

Особи, які працюють в райдержадміністрації і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба райдержадміністрації перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією райдержадміністрації з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

23. Порядок проведення іспиту в райдержадміністрації та перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», затверджується головою райдержадміністрації відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців райдержадміністрації.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані керівнику для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає голова райдержадміністрації (в управліннях – начальник управління) на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові райдержадміністрації протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення голови райдержадміністрації може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від " 26 " 08 2011 року

№ 477/А-2011

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Саратської районної державної адміністрації

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (далі – Порядок).

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації, призначення на які здійснює голова районної державної адміністрації.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією районної державної адміністрації.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляє відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» затверджений наказом Головного управління державної служби України 8 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».

1.6. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів шляхом письмового іспиту затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань іспитів можуть публікуватися у друкованих засобах масової інформації та обов'язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

Відповідальними за надання учасникам конкурсу переліків питань для ознайомлення є відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Контроль за підготовкою учасників конкурсу здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку №2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включаються три питання на перевірку знання Конституції України, законів України «Про державну службу», „Про засади запобігання і протидії корупції»: по одному питанню щодо кожного закону, одне питання на перевірку знання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (додаток 1 цього Порядку), одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.9. Питання №1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, затверджені наказом Головного управління державної служби України 8 липня 2011 року №164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», а питання №4-5 відбираються з питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурного підрозділу.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Іспит складається з трьох етапів:

- підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Відділ організаційно-кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Підготовка до іспиту

2.1. Підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії .

3. Складання іспиту

3.1. Під час проведення іспиту мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

У разі відсутності декількох кандидатів іспит проводиться для однієї особи.

У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної державної адміністрації. Перед відповіддю на запитання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет – не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінювання знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно- правових актів, але у процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.

Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку.

З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

Результати іспиту оголошуються кандидату секретарем конкурсної комісії.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не нижча 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально- побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади (стаття 1).

2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій (стаття 2).

3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 3).

4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (стаття 4).

5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій (стаття 5).

6. Акти місцевих державних адміністрацій (стаття 6).

7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 7).

8. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій (стаття 12).

9. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями (стаття 13).

10. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів (стаття ).

11. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій (стаття 15).

12. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (стаття 16).

13. Права місцевих державних адміністрацій (стаття 28).

14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами (стаття 29).

15. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України (стаття 30).

16. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади (стаття 32).

17. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій

(стаття 33).

18. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами (стаття 34).

19. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами (стаття 38).

20. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій (стаття 39).

21. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій

(стаття 43).

22. Регламент діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 45).

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 47).

24. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій (стаття 48).

25. відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій

(стаття 49).