Про затвердження Порядку стажування державних службовців

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 61

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2012 р.

за № 580/20893

Про затвердження Порядку стажування державних службовців

 Відповідно до статті 30 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок стажування державних службовців (додається).

 2. Юридичному управлінню забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Управлінню організації навчання, управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова

Нацдержслужби України                                        В. Толкованов 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

03.04.2012  № 61

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 квітня 2012 р.

за № 580/20893 

ПОРЯДОК

стажування державних службовців

І. Загальні положення

1.1. З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та набуття ним практичного досвіду може проводитися його стажування, яке є однією із форм підвищення рівня професійної компетентності, з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби у тому самому або іншому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Стажування державного службовця здійснюється в разі потреби, але не рідше одного разу на три роки.

1.2. Необхідність підвищення рівня професійної компетентності державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату за результатами оцінювання службової діяльності.

1.3. Направлення державного службовця на стажування до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату здійснюється на підставі наказу керівника державної служби державного органу.

1.4. Допуск на стажування, строки та зміни процедури його проходження оформлюються наказом керівника державної служби державного органу, де проводиться стажування.

1.5. Стажування державного службовця проводиться з відривом від основної роботи. За державним службовцем, направленим на стажування, зберігаються його посада та заробітна плата за основним місцем роботи.

Особі, яка проходить стажування в іншому населеному пункті за основним місцем роботи, відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.

1.6. Зміст стажування визначається індивідуальним планом (додаток 1), що затверджується керівником структурного підрозділу органу за погодженням з керівником державної служби в державному органі, де проводиться стажування.

ІІ. Права і обов’язки особи, яка проходить стажування

2.1. Під час проходження стажування на державного службовця поширюються правила внутрішнього службового розпорядку державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, де він проходить стажування, яких він зобов’язаний дотримуватися.

Особа, яка проходить стажування:

  • може брати участь в діяльності органу, готувати проекти документів, бути присутньою на нарадах;
  • зобов’язана у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування;
  • удосконалювати професійні знання, уміння та навики, поєднуючи їх з практичною діяльністю з використанням позитивного досвіду відповідного державного органу;
  • виконувати вказівки та доручення керівника стажування, додержуватись професійної етики та культури поведінки.

2.2. Після закінчення стажування особа, яка пройшла стажування, подає керівнику стажування звіт про результати стажування.

ІІІ. Права і обов’язки керівника стажування

3.1. На період стажування в державному органі за державним службовцем закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів цього органу.

3.2. Керівник стажування:

  • надає допомогу в удосконаленні професійного уміння та навичок;
  • контролює виконання індивідуального плану;
  • забезпечує можливість ознайомлення з організацією роботи органу державної влади, у якому особа проходить стажування;
  • заслуховує за необхідності на відповідних нарадах звіти осіб, які проходять стажування, про хід стажування, проводить індивідуальну роботу, спрямовану на відповідальне їх ставлення до виконання посадових обов’язків;
  • залучає осіб, які проходять стажування, до діяльності структурного підрозділу;
  • вивчає ділові та моральні якості особи, яка проходить стажування.

Керівник стажування після подання державним службовцем звіту про результати стажування оформляє висновок про результати стажування (додаток 2), що містить негативну, позитивну або відмінну оцінку виконання державним службовцем індивідуального плану стажування та її обґрунтування. Зазначений висновок подається разом із індивідуальним планом керівнику державної служби в державному органі, де проводилось стажування.

IV. Підсумки стажування

4.1. За результатами стажування у державному органі державному службовцю, який пройшов стажування, видається довідка для подання за основним місцем роботи (додаток 3).

Документи про проходження стажування та його результати додаються до особової справи.

4.2. У разі якщо за результатами проходження стажування державний службовець отримав відмінну оцінку, він може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у тому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.

Результати стажування враховуються під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Результати стажування можуть враховуватися під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

Заступник начальника

Юридичного управління -

начальник відділу підготовки

та правової експертизи

проектів нормативно-правових

актів Нацдержслужби України                                         А.С. Козлов

Додаток 1. Індівідуальний план стажування

Додаток 2. Висновок про результати стажування

Додаток 3. Довідка за результатами стажування